ปฏิทินผลผลิต สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด

ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://www.oae.go.th/view/1/เอกสารเผยแพร่/TH-TH
ผู้ดูแล นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Last Updated กันยายน 30, 2020, 09:36 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 18, 2020, 08:56 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ รายปี (Yearly) วันที่ 1 เดือน มกราคม ของทุกปี
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนประสานงานสำรองข้าวฉุกเฉิน กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shape File
รูปแบบข้อมูล EXCEL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2561
สิทธิ์การเข้าถึง ดูได้อย่างเดียว ยกเว้นเจ้าของข้อมูล
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด
หมายเลขติดต่อ 02 579 5832
เจ้าของข้อมูล ส่วนประสานงานสำรองข้าวฉุกเฉิน กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร
แหล่งที่มา สำนักงานเกษตรและจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานประมงจังหวัด