ปฏิทินผลผลิต และ ปฏิทินการเพาะปลูก

ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี ปัจจุบัน/ปีถัดไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/ebook/calendar.pdf
ผู้ดูแล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Last Updated กันยายน 30, 2020, 09:38 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 12, 2020, 11:25 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ รายปี (Yearly) วันที่ 1 เดือน มกราคม ของทุกปี
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shape Fileหน่วยของการจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบข้อมูล EXCEL, PDF
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2562
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนประสานงานสำรองข้าวฉุกเฉิน กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป ดูได้อย่างเดียว ยกเว้นเจ้าของข้อมูล
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป
หมายเลขติดต่อ 02 579 5832
เจ้าของข้อมูล ส่วนประสานงานสำรองข้าวฉุกเฉิน กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร
แหล่งที่มา สำนักงานเกษตรและจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานประมงจังหวัด