คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (มันสำปะหลัง) ปี 2564

เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 10:55 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 10:55 (ICT)
แหล่งที่มา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
รูปแบบการเก็บข้อมูล Text
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ