ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (Thailand’s National Communication: TNC) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 – 2556 (ค.ศ. 2000 – 2013) ที่ประเทศไทยได้รายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://climate.onep.go.th/th/topic/database/ghg-inventory/
Last Updated พฤศจิกายน 30, 2020, 13:21 (ICT)
สร้างแล้ว พฤศจิกายน 30, 2020, 13:20 (ICT)
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยได้ทั่วไป
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly)
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ผู้ให้ข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระดับชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล URL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2543
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 1. เพิ่ม แก้ไข ลบ : เจ้าหน้าที่ 2.ดูอย่างเดียว : ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ 02-265-6692
เจ้าของข้อมูล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)