คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/07/low-res.pdf
ผู้ดูแล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last Updated พฤศจิกายน 30, 2020, 13:36 (ICT)
สร้างแล้ว พฤศจิกายน 30, 2020, 13:31 (ICT)
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยได้ทั่วไป
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly)
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ให้ข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระดับชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่มี
รูปแบบข้อมูล PDF
วันที่เริ่มต้นข้อมูล ไม่มี
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล ดูอย่างเดียว
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ 0-2265-6692
เจ้าของข้อมูล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มี
แหล่งที่มา โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 3