ปริมาณความสกปรกจากฟาร์มสุกร ปี 2557

คำนวณโดยอ้างอิงจาก คู่มือการประเมินประมาณน้ำเสียและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร (กรมควบคุมมลพิษ,2553)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated พฤศจิกายน 30, 2020, 10:27 (ICT)
สร้างแล้ว พฤศจิกายน 30, 2020, 10:27 (ICT)
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยได้ทั่วไป
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly)
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ผู้ให้ข้อมูล กรมปศุสัตว์
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระดับชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่มี
รูปแบบข้อมูล EXCEL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2557
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 1. เพิ่ม แก้ไข ลบ : เจ้าหน้าที่ 2.ดูอย่างเดียว : ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด
หมายเลขติดต่อ ไม่มี
เจ้าของข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มี
แหล่งที่มา http://ict.dld.go.th/th2/images/stories/stat_web/yearly/2557/province/4.buffpig_province.pdf