พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปฏิทิน ผลผลิต

กรองผลลัพธ์
  • ปฏิทินผลผลิต ปี 2564

    ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
  • ปฏิทินผลผลิต และ ปฏิทินการเพาะปลูก

    ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี ปัจจุบัน/ปีถัดไป
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).