พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: api

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

    สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ...