เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เข้าฝึกเชิงปฏิบัติการ 54 จังหวัดยโสธร

ดัชนีบทความ
ผู้เข้าฝึกเชิงปฏิบัติการ 54 จังหวัดยโสธร
หน้า2
หน้า3
หน้า4
หน้า5
หน้า6
หน้า7
หน้า8
หน้า9
หน้า10
ทุกหน้า

ชื่อ-นามสกุล: นายก้องภพ เจริญยุทธ

ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลป่าติ้ว

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายคงศักดิ์ สร้อยเสนา

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

หน่วยงาน: -

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายคณิตย์ อินธิรัตน์

ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายจรุพล วรวิทยกิจ

ตำแหน่ง: สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายจักรภัณฑ์ พันธุ์ชัย

ตำแหน่ง: นิติกร

หน่วยงาน: อบต.นาเกิง จังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิรนันท์ กระจ่างจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางจุฑามาศ สมไชย

ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิ์พร

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายเชษฐา สังฆรักษ์

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน: -

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายเชิงศักดิ์ สร้อยสน

ตำแหน่ง: นักผังเมืองชำนาญการ

หน่วยงาน: -

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสาวชนาภา สุขุมาลวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายชนิศ ลีธีระประเสริฐ

ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสาวช่อลัดดา คนซื่อ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางชัชดาภรณ์ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: อบต.ไผ่

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนโยธา

หน่วยงาน: อบต. ดงมะไฟ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: สิบโทชัยยนต์ ทองโพธิ์ศรี

ตำแหน่ง: นายช่างโยธา

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐพร ยอดไกรศรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายเดชา เจนกลรบ

ตำแหน่ง: ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน: สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายตรีเพชร ภาษี

ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า

หน่วยงาน: เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายถิรวัสส์ ธเนศเฉลิมพงษ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายทินกร เหลือล้น

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

หน่วยงาน: โครงการชลประทานยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายเทวัญ ถนอมพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายธนกร สอนอาจ

ตำแหน่ง: พลังงานจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน: สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางธัญดา บรรเรืองทอง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางนงนุช ทวินันท์

ตำแหน่ง: นักผังเมืองชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายเนรมิตร สายสุด

ตำแหน่ง: ปลัด อบต.

หน่วยงาน: อบต. กุดกุง

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายประภาส บุญสุข

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายปรีชา เจริญทรง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคลังชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลทรายมูล

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายปรีชา อินทรชาธร

ตำแหน่ง: จัดหางานจังหวัดยโสธร

หน่วยงาน: สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปิยะพร สุริโยตระกูล

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายพงศ์ธนธร ศรีขาว

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

หน่วยงาน: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์

ตำแหน่ง: พลังงานจังหวัดยโสธร

หน่วยงาน: สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายพิทยา หาญฉวะ

ตำแหน่ง: นายก อบต. หนองพอก

หน่วยงาน: อบต. หนองพอก

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางพุทธชาติ บุญทวี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

หน่วยงาน: สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางพรชนก เชิงหอม

ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายมนตรี ลัคนากุล

ตำแหน่ง: ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

หน่วยงาน: สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายมนูเชศวร์ ศรีโพธิ์วัง

ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลตำบลฟาหยาด

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลฟาหยาด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายมานิช แก่นจำปา

ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายยศธนา นพรัตน์

ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลหนองฮี

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายเริงศักดิ์ สร้อยสนธิ์

ตำแหน่ง: -

หน่วยงาน: -

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นางลดาวัลย์ วนโกสุม

ตำแหน่ง: ประมงจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายวรจิตร อินตะนัย

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงาน: สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางวรวรรณ ประสังสิต

ตำแหน่ง: หน. สนง. ปลัดอบต.นิคมคำสร้อย

หน่วยงาน: อบต.นิคมคำสร้อย

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายวสันต์ ตรุวรรณ

ตำแหน่ง: นักวิชาการประมงชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายวัชรินทร์ เจิมประไพ

ตำแหน่ง: สถิติจังหวัดยโสธร

หน่วยงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายวิจิตร ยืนยง

ตำแหน่ง: เลขานุการนายก อบต.หนองแวง

หน่วยงาน: อบต. หนองแวง

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายวิชา สังข์เอียด

ตำแหน่ง: ปลัด อบต. กระจาย

หน่วยงาน: อบต. กระจาย  จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายวินัย ผางจันทร์ดาว

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

หน่วยงาน: สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายศักดิ์นิรันดร์ เจริญขึ้น

ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีตำบลนายม

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลนายม

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายศุภฤกษ์ ธนะกลม

ตำแหน่ง: ปลัดอำเภอ

หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายศิริพงษ์ พูนวศิน

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสกล คุณอุดม

ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสมเพชร สร้อยสระคู

ตำแหน่ง: นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสมนึก หงษ์เวียงจันทร์

ตำแหน่ง: ท้องถิ่นอำเภอทรายมูล

หน่วยงาน: ที่ว่าการอำเภอทรายมูล

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสมบัติ จงจินากูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสมภาร ลาหาญ

ตำแหน่ง: นายก อบต. ป่อก่อ

หน่วยงาน: อบต. ป่อก่อ

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายสมศรี อ่างรี

ตำแหน่ง: รองนายก อบต.

หน่วยงาน: อบต. บึงเกลือ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: จ่าเอกสรุชัย คำใส

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: อบต. น้ำคำ จ. ยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสิทธิ์พงศ์ ชมชื่น

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร

หน่วยงาน: สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสินอุดม ศิลารักษ์

ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสิริกร ภาคแก้ว

ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสุขเชรษฐ์ พสุนนท์

ตำแหน่ง: สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร

หน่วยงาน: -

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุจิตตรา เยาวราช

ตำแหน่ง: นักวิชาการงานปฏิบัติการ

หน่วยงาน: สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสุนันท์ ชัยมงคล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

หน่วยงาน: อบต. ค้อเหนือ

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: จ่าเอกสุรชัย คำใส

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: อบต. น้ำคำ จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ

ตำแหน่ง: ปลัด อบต. กุดแห่

หน่วยงาน: อบต. กุดแห่ จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสุรสิทธิ์ สิงห์ทอง

ตำแหน่ง: จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่ จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางสุวารี ทองบ่อ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงาน

หน่วยงาน: อบต. หนองหมี

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายสุวิทย์ แก่นจันทร์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการแขวงการทางยโสธร

หน่วยงาน: แขวงการทางยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายอนันต์ สิงหา

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายอาคม คุ้มจินดา

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาชำนาญการ

หน่วยงาน: -

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายอิทธิพล สาระชาติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้างานสารสนเทศ)

หน่วยงาน: โรงพยาบาลยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -ชื่อ-นามสกุล: นายอิสระภัคค์ เทพวงศ์

ตำแหน่ง: ปลัด อบต. ป่าไร่

หน่วยงาน: อบต. ป่าไร่ อ. ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนโยธา

หน่วยงาน: อบต. ค้อเหนือ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายอุดมศักดิ์ จันทิตย์

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ชื่อ-นามสกุล: นายอุทิศ เจือสุข

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร

เบอร์โทร: -

E-mail: -


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย