เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ISO 19115 คืออะไร

PDFพิมพ์อีเมล

ISO 19115 เป็นมาตรฐานการอธิบายข?อมูลภูมิสารสนเทศ หรือ มีชื่อเต็มว่า "ISO 19115 Geographic Information - Metadata" และถูกประกาศใช้เป็นมาตรฐาน (International Standard: IS) เมื่อ ค.ศ. 2003

มาตรฐาน ISO 19115: Metadata มีขอบเขตเนื้อหาของมาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดแบบแผน (Schema) สำหรับการอธิบายด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ข้อมูล) และการบริการอื่น ๆ (Services) โดยการอธิบายจะกำหนดรายละเอียดในเรื่องของการระบุหรือจำแนกข้อมูล (Identification) ขอบเขต (Extent) คุณภาพ (Quality) แบบแผนเชิงปริภูมิและเชิงเวลา (Spatial and Temporal Schema) ระบบอ้างอิงตำแหน่ง (Spatial Reference) และการเผยแพร่ (Distribution) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เชิงตัวเลข (Digital)

มาตรฐาน ISO 19115: Metadata นี้มีมาตรฐานการกําหนดรูปแบบส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อกําหนดหรือข้อบังคับสำหรับหัวข้อ (Item) ของการอธิบายข้อมูลตามโครงสร้างของมาตรฐาน ได้แก่ ส่วนหลัก (Mandatory) ส่วนที่ เป็นเงื่อนไข (Conditional) สำหรับองค์ประกอบของ Metadata ที่เป็นข้อบังคับเป็นทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional) นั้นมีข้อกำหนดไว้ว่า จะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้ เพราะส่วนนี้เป็นส่วนช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับ Metadata ของ ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลรายละเอียดในส่วนนี้ ผู้ใช้ที่ต้องการรายละเอียดของชุดข้อมูลเป็นพิเศษเท่านั้นที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรายการของข้อมูล ประวัติความเป?นมาและข?อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลเช็งลึก เป็นต้น โดยลักษณะของข้อบังคับทั้ง 3 ลักษณะนั้นมีทั้งในระดับของ Metadata Section, Metadata Entities และ Metadata Elements รวมถึงการกําหนดค่ามากที่สุดของชุดคำตอบที่ต้องอธิบาย ซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลใน แต่ ละรายการ เพื่อให้สามารถอธิบายถึงที่มาของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล และความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital) การอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามโครงสร้างนี้ ใช้เพื่อการอธิบายข้อมูล ทางภูมิศาสตร์เชิงตัวเลข (Digital Geographic Data) เป็นหลัก

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย