เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

NSDI คืออะไร

PDFพิมพ์อีเมล

NSDI (National Spatial Data Infrastructure) แปลว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ หมายถึงระบบเครือข่าย Internet/Intranet ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านภูมิสารสนเทศ (Web Map Service) เพื่อ วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานประยุกต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการข้อมูล การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นโยบาย เงื่อนไข มาตรฐาน และบุคคลที่มีวัตถุประสงค์การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนาระบบฯ ไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลส่วนกลาง แต่เพื่อการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ให้สามารถบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบฯ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงดูแลรักษาโดยหน่วยงานหลักของรัฐบาลและผู้ให้บริการข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานของระบบได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set) ฐานข้อมูลคำอธิบายข้อมูล (Metadata) มาตรฐาน (Standard) และความร่วมมือ (Partnership) ระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ระบบฯที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความซ้ำซ้อนการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทำให้คุณภาพของข้อมูลดีขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องน้อยลง สามารถให้ผู้ใช้ข้อมูลในระดับต่างๆ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลร่วมกัน และสามารถสร้างและพัฒนาการร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลกระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ในการสร้างและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพมากขึ้น

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย