เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

OpenGIS GML คืออะไร

PDFพิมพ์อีเมล

คำถาม - คำตอบ - ทั่วไป

GML หรือ Geography Mark-up Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาต่อจาก XML หรือ eXtensible Markup Language สมาคม OpenGIS เป็นผู้กำหนดรายละเอียดของ GML เพื่อใช้ในการจัดเก็บ และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงอธิบาย (Non Spatial Data)

ในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบน Web สามารถทำได้ โดยใช้ระบบโปรแกรม GIS Web Server เพื่อสร้างข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบเป็น GIF, JPG หรือ PNG และส่งไปให้ Browser ด้วยภาษา HTML วิธีการดังกล่าวทำได้ง่าย และแพร่หลายในปัจจุบันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่มาก

การให้บริการข้อมูลด้วยมาตรฐาน GML สามารถเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะเป็นวัตถุ (Feature) ต่างๆ โดยสามารถกำหนดการแสดงข้อมูลของแต่ละวัตถุ (Feature) ได้ดีกว่า ผู้ใช้สามารถใช้ Browser อย่างเดียว โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมด้าน GIS ก็สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้ วิธีการนี้มีประโยชน์มาก สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

คุณภาพในการแสดงข้อมูลแผนที่ดีกว่า
ข้อมูลแผนที่ส่งด้วย GML ในลักษณะเป็นวัตถุ (Feature) สามารถแสดงรายละเอียดที่เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ ดูกระชับและง่ายต่อการอ่าน
สามารถใช้กับ Browser มาตรฐานโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
เมื่อ Browser ได้รับข้อมูลในรูปแบบ GML จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลักษณะ Vector เพื่อแสดงบนหน้าจอ โดยมาตรฐาน Scalable Vector Graphics หรือ SVG Browser ที่สนับสนุน SVG สามารถแสดงข้อมูล GML ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงข้อมูลได้ง่าย
GML จัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะส่วนข้อมูลพิกัดของ Geometry และ Attributes GML ไม่ได้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล GML ทำได้โดยกำหนดใน Style Sheet ผู้ให้บริการข้อมูลสามารถกำหนดใช้ Style Sheet ต่างๆ โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น สิทธิของผู้ใช้ โดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลแผนที่โดยตรง
ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้
หลังจากผู้ใช้ได้แสดงข้อมูลแผนที่จาก GML แล้ว สามารถเพิ่มเติมข้อมูลลงบนแผนที่ได้จาก Browser โดยตรง อาทิ เพิ่มเติมข้อความ Highlight วัตถุที่สนใจ และวาดสร้างวัตถุใหม่ ข้อมูลแผนที่ที่เพิ่มเติมสามารถเก็บบันทึกในเครื่องของผู้ใช้เอง หรือส่ง email ให้ผู้อื่น หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
สามารถสร้างการเชื่อมโยง (Hyperlink) ของข้อมูลแต่ละวัตถุ (Feature)
การใช้ GML สามารถสร้างการเชื่อมโยง (Hyperlink) ในแต่ละวัตถุ (Feature) Hyperlink ดังกล่าวสามารถเป็นที่อยู่ของ URL หรือ Script ต่างๆ ผู้ใช้สามารถ Click บนวัตถุใดๆ และเรียกใช้ตัวเชื่อมที่สร้างกับวัตถุนั้นๆ ความสามารถนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการสอบถามรายละเอียดของวัตถุต่างๆ จากฐานข้อมูล หรือเชื่อมไปที่หน้า Web อื่นๆ เป็นต้น
ความสามารถในการสอบถามข้อมูลดีกว่า
โดยปกติผู้ใช้ต้องการ Click บนวัตถุใดวัตถุหนึ่งบนแผนที่ เพื่อเรียกดูรายละเอียดของวัตถุชิ้นนั้น เช่นชื่อของแม่น้ำ กรณีข้อมูลแสดงในรูป GIF, JPG หรือ PNG ไม่สามารถทำได้ หรือยุ่งยากมากในการสร้างคำสั่ง ต้องการวัดตำแหน่งของจุดภาพ (Pixel) คำนวณตำแหน่งของจุดภาพเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ แล้วส่งค่าให้ Server เพื่อคำนวนค้นหาข้อมูลต่อไป แต่เนื่องจากรายละเอียดของข้อมูลภาพมีจำกัด และความสามารถของ Browser แตกต่างกัน ทำให้การวัดพิกัดจากภาพไม่ถูกต้องเสมอไป ทำให้รายละเอียดข้อมูลที่สอบถามมาไม่ตรงกับวัตถุ (Feature) ที่ผู้ใช้เลือก ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับข้อมูล GML ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามถูกต้องเสมอตรงตามวัตถุที่ผู้ใช้เลือก โดยเฉพาะเมื่อมีชั้นข้อมูลซ้อนทับกัน การใช้ GML สามารถเลือกวัตถุภายในวัตถุอื่นได้ เช่นเลือกบ้านที่อยู่ในแปลงที่ดิน เป็นต้น
สะดวกในการเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
เนื่องจาก GML จัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศในลักษณะเป็นวัตถุ (Feature) ผู้ให้บริการข้อมูลสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ง่ายเพื่อให้ผู้ใช้เรียกดูเฉพาะประเภทข้อมูลที่ต้องการ เช่น ผู้ใช้ไม่สนใจข้อมูลเส้นทางรถไฟ จึงไม่ต้อง Download ข้อมูลส่วนนี้จาก Server ทำให้สามารถลดเวลาในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย หรือ หลังจากผู้ใช้ Download ชั้นข้อมูลแล้ว ยังสามารถควบคุมการแสดงรายละเอียดข้อมูลแผนที่ต่างๆ โดยเลือกจาก Legend ให้เปิด (On) หรือปิด (Off) การแสดงข้อมูลชั้นที่ต้องการ สามารถแสดงหรือซ่อนชั้นข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน โดยไม่ต้อง Download ข้อมูลจาก Server ใหม่ ความสามารถดังกล่าวไม่สามารถทำได้กับข้อมูลในรูปแบบ GIF, JPG หรือ PNG
สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation)
GML สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา และสามารถแสดงข้อมูลเหล่านี้ในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) ด้วย SVG เช่นถ้าจะแสดงการเคลื่อนไหวของเครื่องบิน สามารถใช้ GML จัดเก็บตำแหน่งของเครื่องบินในแต่ละช่วงเวลา และสามารถเขียน Script บน Browser ได้ง่ายเพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องบินบนแผนที่ที่อ้างอิง ผู้ใช้สามารถใช้ Time Slide Control ในการควบคุมการแสดงด้วย และนอกจากนี้ GML สามารถกำหนดวิธีการคำนวณ (Algorithm) ตำแหน่งของวัตถุ (Feature) และจัดเก็บใน Attribute ของวัตถุ (Feature) นั้น ด้วยความสามารถนี้ สามารถแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวของน้ำมันบนผิวน้ำด้วย
สามารถใช้ GML กับอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจาก Web Browser
GML เป็นภาษามาตรฐานสากลที่จัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ทุกประเภท ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบภูมิสารสนเทศต่างๆ ในความจริง GML สามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่สนับสนุน XML อาทิ เครื่อง PDA และมือถือ สำหรับผู้ให้บริการข้อมูล ประโยชน์ที่ได้ คือ สร้างข้อมูลในรูปแบบเดียวที่สามารถรองรับการใช้งานกับระบบแพ็ทฟอร์มที่แตกต่างกัน
ห่วงโซ่การบริการ (Service Chaining)
ตัวอย่างของห่วงโซ่การบริการ (Service Chaining) คือ ผู้ใช้รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส่งให้หน่วยงานอื่น เพื่อเปลี่ยนระบบอ้างอิง (Datum) จาก Indian 1975 เป็น WGS84 แล้วส่งให้อีกหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนระบบพิกัด (Coordinate System) จาก UTM เป็น Geography จากนั้นส่งให้อีกหน่วยงานเพื่อเพิ่มเติมชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองและข้อมูลประชากร แล้วจึงส่งให้อีกหน่วยงานเพื่อจัดเก็บและใช้งาน ในห่วงโซ่การบริการ แต่ละหน่วยงานให้บริการเฉพาะด้าน การทำงานในลักษณะห่วงโซ่ สามารถใช้ GML ในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจาก (a) GML เป็นมาตรฐานสากล (Open Standard Format) แต่ละหน่วยงาน หรือองค์กร ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบและลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน (b) GML มีฐานเป็น XML โดยสามารถพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมรายละเอียดได้โดยง่าย

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย