เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความหมายของ NSDI

โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ (National Spatial Data Infrastructure : NSDI) หมายถึง ระบบเครือข่าย Internet/Intranet ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านถูมิสารสนเทศ (Web Map Service) เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานประยุกต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการข้อมูล การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นโยบาย เงื่อนไข มาตรฐาน และบุคคลที่มีวัตถุประสงค์การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภารคัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนาระบบฯ ไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลส่วนกลาง แต่เพื่อการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ให้สามารถบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบฯ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงดูแลรักษา โดยหน่วยงานหลักของรัฐบาลและผู้ให้บริการข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานของระบบได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศประกอบด้วย

  1. ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse)
  2. ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)
  3. ฐานข้อมูลคำอธิบายข้อมูล (Metadata)
  4. มาตรฐาน (Standard)
  5. ความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย