พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมชลประทาน แท็ค: พื้นที่ชลประทาน

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--พื้นที่ชลประทาน

    ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...